Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp: Chu đáo từng khâu ở từng cấp

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, thông qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh cuối tuần qua. Ảnh: N.Đ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã nhấn mạnh như thế khi quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh vừa được tổ chức. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nội dung chỉ thị đến tận chi bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên thấm nhuần, thống nhất thực hiện hiệu quả.

Chuẩn bị chu đáo dự thảo văn kiện

Phân tích Chỉ thị 35-CT/TW, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

Về dự thảo văn kiện chính trị của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu là báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Trong nội dung báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại..., nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế. Đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả...

Coi trọng chất lượng nhân sự

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015 - 2020) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại chỉ thị để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở cấp mình. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao...

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Tập trung chuẩn bị từ bây giờ

Trong dự thảo văn kiện trình đại hội, Trung ương yêu cầu đảng bộ các cấp phải tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một nội dung văn kiện. Điểm mới thứ hai, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiến hành thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cho phù hợp với thực tiễn, sát thực với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Trung ương trưng cầu ý kiến từ cấp ủy cơ sở, của toàn Đảng tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng từ cấp cơ sở, trên cơ sở, đến tỉnh, với tinh thần cơ sở xong trước 15.7 và tỉnh hoàn thành trong tháng 7 này. Sau hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xây dựng chỉ thị chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và thành lập 3 tiểu ban: văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng một số công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức hết sức sâu sắc, thấu đáo Chỉ thị 35 để xây dựng chương trình, hết hoạch triển khai thật chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng với việc xây dựng, tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn Đảng, các tầng lớp nhân vào các dự thảo văn kiện đại hội các cấp; các cấp ủy phải tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chuẩn bị một bước cho nhân sự cho đại hội đảng bộ mình sắp đến. Sau đó, tiến hành bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đúng theo quy định của Chỉ thị 35 (trước 6 tháng kể từ ngày diễn ra đại hội đảng cấp đó); đồng thời điều động, bố trí, sắp xếp đưa cán bộ vào vị trí dự kiến sắp đến sẽ cơ cấu vào cấp ủy.
Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị có lưu ý, các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy phải chú ý đến tiêu chuẩn cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy. Thời gian đến đại hội cấp cơ sở không còn nhiều, ngay từ bây giờ các cấp ủy tập trung công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị về nhân sự nhằm lựa chọn cho được những đồng chí thật sự xứng đáng vào cấp ủy. Cùng với đó, chú ý cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số...HÀN GIANG (ghi)

Nguồn: baoquangnam.vn

 

 

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người