Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Huyện ủy Phú Ninh vừa ban hành Nghị quyết 11 ngày 15/01/2019 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 06/10/2016 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, Huyện ủy sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 01 số nội dung Nghị quyết số 03 năm 2016 về thực hiện công tác tuyển dụng. Cụ thể, khi tuyển dụng công chức xã, thị trấn phải có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy. Riêng đối với vị trí công an (khi chưa thực hiện bố trí công an chính quy) và quân sự xã, thị trấn thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thì phải có trình độ chuyên môn trung cấp hệ chính quy chuyên ngành công an, quân sự trở lên. Đối với tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử: nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau khi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thì căn cứ vào yêu cầu công tác, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm và sự tín nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động... xem xét, quyết định bổ nhiệm để phát huy chuyên môn khi đảm bảo tiêu chuẩn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và có trình độ chuyên môn đại học trở lên, ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy. Đối với nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau khi đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử lần đầu giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng (ban, đơn vị) thuộc các cơ quan khối đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện phải đạt trình độ đại học chuyên môn hệ chính quy và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp có bằng đại học hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học, có uy tín, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển tốt thì do cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định. Đối với nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau ở xã, thị trấn khi giới thiệu ứng cử lần đầu giữ các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch Ủy ban Mặt trận: từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn đại học (ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy). Kể từ nhiệm kỳ 2020-2025 trở đi, khi giới thiệu ứng cử lần đầu phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn đại học chính quy, trường hợp có bằng đại học hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học, có uy tín, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển tốt thì do cấp thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định. Đối với chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã, kể từ ngày 01/01/2019 trở đi khi giới thiệu ứng cử phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn đại học hệ chính quy...

Nghị quyết cũng bãi bỏ chủ trương luân chuyển cán bộ để tăng thêm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND cấp xã...

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người