Phú Ninh hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng ngày 10/01/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; khen thưởng các TCCS Đảng, đảng viên năm 2018 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2018, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Hoàn thành biên soạn tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015 và phát động cuộc thi tìm hiểu tập sách trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo lộ trình theo các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra. Trong năm, đã kết nạp 124 đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức 180 đồng chí, trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 87 đồng chí. Phong trào xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo" tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình có hiệu quả được duy trì, nhân rộng...

HUTK

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018. Đồng chí yêu cầu các chi, đảng bộ khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng Nghị quyết, chương trình công tác của chi, đảng bộ mình ngay từ đầu năm, quyết tâm năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra; theo đó, trọng tâm là tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến; chỉ đạo xây dựng các giải pháp về công tác cán bộ, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; khẩn trương thực hiện phương án sắp xếp thôn, khối phố trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục hướng về cơ sở, cán bộ, đảng viên phải thực sự sát dân, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư...

Sau đó, Hội nghị Huyện ủy phiên nội bộ tiếp tục với những nội dung: thực hiện quy trình nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài chính Đảng năm 2018; dự toán kinh phí phân bổ năm 2019; thảo luận và biểu quyết Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 06/10/2016 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 11 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ từng mặt công tác năm 2018.

Vân Anh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người