Công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thực hiện Quyết định số 1084-QĐ/TU, ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phê duyệt Đề án "Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Ninh vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh", chiều ngày 26/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức công bố Quyết định số 855-QĐ/HU, ngày 25/12/2018 của Huyện ủy "về việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Ninh vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh", việc sáp nhập có hiệu lực từ ngày 02/01/2019.

Theo đó, kể từ ngày 02/01/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp huyện theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện theo Quy định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Chức năng quản lý tài sản, tài chính của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được chuyển về Văn phòng Huyện ủy. Sau khi sáp nhập, đồng chí Giám đốc Trung tâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, 01 viên chức của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện có đủ điều kiện được xét chuyển thành công chức để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

IMG 0078

Việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhằm mục đích kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong; giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tiết kiệm cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, phát huy tối đa nguồn nhân lực... nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện thống nhất, hợp lý các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Văn Trường

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người