KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG

Cách đây 88 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu b¬ước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới- độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Tại Hội nghị BCH Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp từ ngày 14-10 đến cuối tháng 10-1930 đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ Đảng và Điều lệ của một số đoàn thể quần chúng. Điều lệ Đảng quy định: "Trung ương và các cấp uỷ đảng chiếu theo các việc mà lập ra các bộ như bộ tổ chức, bộ tuyên truyền, bộ công nhân vận động...". Theo đó, các cơ quan tham mưu của Đảng lần lượt được hình thành; tuy thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời gắn liền với yêu cầu cách mạng, với nhiệm vụ xây dựng Đảng.

*Ban Tuyên giáo (01/8/1930- 01/8/2018): Là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng.

Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

* Ban Tổ chức (14/10/1930- 14/10/2018): là cơ quan tham m¬ưu của Đảng về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Đảng.

Ngày 14 tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Trong các giai đoạn đó, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

* Ban Dân vận (15/10/1930- 15/10/2018): Là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và chính sách đối với người Việt Nam ở nư¬ớc ngoài, nhằm tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Ngày Dân vận của Đảng được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định là ngày 15-10 gắn với 2 sự kiện quan trọng: Một là, từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động... Hai là, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15-10-1949.

Với hai sự kiện trên, vào tháng 10-1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15-10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là "Ngày Dân vận của cả nước".

88 năm qua, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận- Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp trên lĩnh vực được giao.

* Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018): Là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng được chọn là ngày 16/10 hằng năm gắn với sự kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) họp từ ngày 15-17/10/1948; Ban Thường vụ Trung ương đã có Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16-10-1948 về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương- cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng.

ban kiem tra

Từ đây, công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; luôn hết lòng hết sức chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

* Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10/1930- 18/10/2018): Là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thư¬ờng vụ và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chung, phối hợp điều hòa hoạt động của các Ban Đảng; đồng thời là nơi tổng hợp thông tin, là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy đảng.

Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của văn phòng cấp ủy cũng ngày càng được hoàn thiện. Văn phòng cấp uỷ các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với vai trò và nhiệm vụ đó, ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy được Bộ Chính trị khóa XIII quyết định lấy ngày 18/10 hằng năm là ngày truyền thống.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người