Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam (16/10/1948 – 16/10/2018)

70 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp ủy giao, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra đảng:"Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, đoàn kết, trung thực, kỷ cương, liêm khiết".

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta rất quan tâm và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật đảng, nhằm bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự trong sáng về đạo đức của người đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 16-10-1948, Ban Kiểm tra Trung ương (nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương), cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng được thành lập. Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

70 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn xác định: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp uỷ đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao. Như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ chủ chốt của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 16/9/2011: "Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch; Không liêm, không sạch thì không nói được người khác, không kỷ luật được người khác. Nhiều người thường vẫn ví các cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những "Bao Công" của thời nay, phải là những người cộng sản chân chính, vừa có dũng khí đấu tranh, vừa có lòng nhân ái, và nhiều khi phải chịu đựng hy sinh về quyền lợi cá nhân nữa. Tôi thông cảm, chia sẻ khó khăn với các đồng chí, tin tưởng ở bản lĩnh và tấm lòng của các đồng chí đối với Đảng".

70 năm qua, kể từ ngày thành lập, Ban Kiểm tra (nay là Ủy Ban Kiểm tra) các cấp không ngừng phát triển, hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Trung ương, của các cấp uỷ Đảng; Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin cậy, xứng đáng với truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, kỷ cương, liêm khiết", được nhận Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất do Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Ngành Kiểm tra của Đảng.

Đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ngày 15/5/1970, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời, ghi dấu mốc quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ kiểm tra, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh có những bước phát triển vượt bậc. UBKT các cấp đã kịp thời, chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp uỷ giao; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác kiểm tra của Đảng, tiến hành kiểm tra, phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa hạn chế, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt trong năm 2018, đội ngũ cán bộ kiểm tra đã nỗ lực cùng với cấp ủy tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại huyện Phú Ninh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ định thành lập theo Quyết định số 1209-QĐ/TU, ngày 18/02/2005 với số lượng ban đầu gồm 04 thành viên do đồng chí Trần Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm. Cùng với những khó khăn chung trong thời gian đầu chia tách, nhưng với khát khao cống hiến, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng huyện nông thôn mới, tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, trở lực, thách thức. Đặc biệt trong quá trình chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung vào nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vụ việc vi phạm có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, những yêu cầu trọng tâm theo chủ trương của Trung ương, của Tỉnh và Huyện uỷ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện cơ bản đúng quy trình, chặt chẽ; chất lượng ngày càng được nâng lên; sau kiểm tra, giám sát đã giúp cho tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ các ưu điểm để tiếp tục phát huy; chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại để rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa chữa.

Tập thể cán bộ, công chức của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và cơ sở luôn giữ gìn và phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ. Hơn 13 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ cử 03 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 06 đồng chí là Ủy viên và chuyên viên UBKT Huyện uỷ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 1.656 lượt đảng viên là đảng ủy viên, chi ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018; Đã có 09 đề tài sáng kiến của tập thể, 19 đề tài của cá nhân được đưa vào vận dụng, đem lại hiệu quả trong thực tế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên địa bàn huyện.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, tập thể Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ được UBND Tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2008, 2010, 2013, 2014 và 2015; tặng Bằng khen vào các năm 2007, 2009, 2011, 2016 và 2017. Năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2012 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2018 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Tập thể Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiều năm liền được công nhận đơn vị lao động xuất sắc, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những thành tích vẻ vang mà ngành Kiểm tra của Đảng đã đạt trong thời gian qua; đồng thời quyết tâm thúc đẩy công tác kiểm tra của Đảng tiến lên một bước mới, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người