Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chiều ngày 26.6, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Phú Ninh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đặng Vân chủ trì cuộc họp.

Đầu năm đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Phú Ninh có chuyển biến tích cực. Huyện ủy Phú Ninh đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở vào chỉ tiêu đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc năm 2018. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các hội nghị cán bộ công chức, người lao động, hội nghị đối thoại công khai, dân chủ. UBND cấp xã, thị trấn thực hiện công khai các thủ tục hành chính, thời gian, quy trình và lệ phí giải quyết các công việc liên quan đến công dân theo mô hình "Một cửa" và các khoản thu do nhân dân đóng góp. Các xã, thị trấn thành lập ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Việc xây dựng các quy tại các khu dân cư được thực hiện có hiệu quả. Công tác tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao của công dân kịp thời ( cấp xã và huyện tiếp 176 lượt người, giải quyết 122 đơn khiếu nại tố cáo) tạo được niềm tin của nhân dân với công tác quản lý điều hành của nhà nước.

danchu

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Phú Ninh còn một số hạn chế như: Một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về công khai để nhân dân bàn và giải quyết trực tiếp. Một bộ phận viên chức người lao động chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công tác cải cách hành chính gặp nhiều khó khăn, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm túc, số lượng người dân tham gia tham gia đóng góp ý kiến vào các công trình dự án còn ít...

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đặng Vân cho rằng: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trước tiên, chuẩn bị các nội dung tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người