Quán triệt các Quy định mới về công tác xây dựng Đảng và thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Chiều ngày 22-5-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị quán triệt các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Tham dự hội nghị có 160 đại biểu là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, tổ chức Đảng ủy các xã, thị trấn.

HU

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy quán triệt Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 29-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01-3-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08-3-2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Huyện ủy thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Thông qua hội nghị giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảng, trên cơ sở đó vận dụng triển khai thực hiện đạt kết quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng trong thời gian đến.

Vân Anh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người