Phú Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy đảng năm 2018

Ngày 20/3/2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy đảng năm 2018 cho 79 học viên là cán bộ phụ trách công tác văn phòng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

huyenuy

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy triển khai Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng", các Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng văn bản mật và báo cáo các chuyên đề: "Hướng dẫn một số nội dung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng cấp trên"; "Ghi và biên bản hóa các cuộc họp, Hội nghị Đảng ủy; cách lập hồ sơ hội nghị và ghi biên bản sinh hoạt chi bộ"; "Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan"; "Hướng dẫn về chế độ báo cáo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy".

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng, giúp cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong công tác văn phòng của Đảng; đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ văn phòng cơ sở thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nắm vững các kỹ năng để vận dụng triển khai công tác văn phòng cấp ủy ở địa phương, đơn vị một cách hiệu quả./.

Vân Anh – Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người