bannergis

Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị huyện ủy lần thứ 19

Sáng ngày 04-10-2017, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 19 nhằm sơ kết tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước". Đồng chí Lê Văn Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị.

Quý III, 9 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Các địa phương đã phát động triển khai 10 phương án chỉ đạo điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã được phê duyệt. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách quý III đạt 37 tỷ đồng, 9 tháng đạt hơn 90,6 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch; văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến; đến nay, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.

Về nội dung báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đánh giá: trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo yêu cầu về trình độ và năng lực. Đến nay, ở cấp xã, thị trấn: 100% cấp ủy có trình độ lý luận chính trị (LLCT) trung cấp và chuyên môn trung cấp, 86% có trình độ chuyên môn đại học; 100% cán bộ chủ chốt có trình độ LLCT trung cấp, trình độ chuyên môn đại học, 23,64% có trình độ LLCT cao cấp. Ở cấp huyện: 100% Ban Thường vụ, cấp ủy viên, Trưởng phòng và tương đương (không tính chức danh cựu chiến binh) có trình độ LLCT cao cấp, cử nhân; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có trình độ sau đại học đối với Ban Thường vụ Huyện ủy là 16,7%; 14,3% đối với cấp ủy viên và 19,2% đối với Trưởng phòng và tương đương.

hn2

Đồng chí Lê Văn Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện Phú Ninh chỉ đạo tập trung duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng thu ngân sách, đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch ngân sách đề ra năm 2017; tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quan điểm, tiêu chuẩn về cán bộ trong thời kỳ mới mà Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02-02-2009 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã đề ra; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy và thực hiện nghiêm quy trình công tác đề bạc, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong quý IV năm 2017; theo đó, trọng tâm là chỉ đạo hoàn chỉnh và phê duyệt kế hoạch nâng chuẩn nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có kế hoạch trả nợ đọng XDCB, nợ xây dựng nông thôn mới, tăng thu ngân sách; giải quyết kịp thời các chế độ đối với người có công cách mạng và các chính sách an sinh xã hội; tập trung thực hiện công tác giảm nghèo; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng được giao từ đầu năm. Về nội dung tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đồng chí giao nhiệm vụ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chiều cùng ngày, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập trung thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm toàn khóa: Xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới; Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển CN-TTCN, TM-DV; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất chuyên canh, đẩy mạnh liên doanh, liên kết; Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; Xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Đã hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện, xã nông thôn mới, đến nay, huyện Phú Ninh và 10/10 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, tăng thêm 07 xã so với năm 2014). Kinh tế duy trì độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tổng giá trị sản xuất đạt gần 5.253 tỷ đồng (giá hiện hành), bằng 1,24 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,5 triệu đồng/người/năm; sản xuất nông nghiệp, CN-XD, TM- DV đạt nhiều kết quả quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; thu phát sinh kinh tế huyện quản lý thu tăng bình quân 7,1%/năm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được tập trung thực hiện; tập trung chỉ đạo tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư các dự án trọng điểm như đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, dự án OFID, mở rộng Quốc lộ 1A...; hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến xã được đầu tư xây dựng, đến nay đã đầu tư 86 dự án với tổng mức 439 tỷ đồng, đã đầu tư mới các tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối huyện với các vùng phụ cận như cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Quốc lộ 1A, đường OFID...; đầu tư mới 10,2km và nâng cấp mở rộng 16,68 km đường ĐH, nâng tổng số tuyến ĐH đã được kiên cố là 93/123km, đầu tư mới 49,72km đường thôn xóm, dân sinh và 6,5km đường ĐX; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế, các thiết chế văn hóa- thể thao từ huyện đến cơ sở; chăm lo công tác chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tập trung nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững.

hn1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền- UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền- UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong nửa nhiệm kỳ qua; đặc biệt đã hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện, xã nông thôn mới trước thời hạn; đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ như: tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị và phát triển toàn diện thị trấn; phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với nâng cao thu nhập; thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên-môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa, thể thao, thực hiện tốt công tác chính sách và đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và nhiệm vụ xây dựng Đảng; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

hn3

Đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX của Đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và bổ sung những chỉ tiêu, giải pháp cần thực hiện trong thời gian đến; trong đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lớn: đến năm 2020 có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm, mỗi xã có ít nhất 02 thôn đạt chuẩn "khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu", thị trấn có 02 khối phố đạt khối phố văn minh đô thị, xây dựng ít nhất 01 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí "xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu"; phát triển nông nghiệp một cách toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển CN-TTCN, TM-DV; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo kế hoạch và định hướng phát triển của huyện; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt công tác chính sách và đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và nhiệm vụ xây dựng Đảng; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn bộ các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; đồng chí giao nhiệm vụ UBND huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch, lộ trình hàng năm để triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Vân Anh – Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh