bannergis

HUYỆN ỦY PHÚ NINH CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÁC CẤP

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, với phương hướng chung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp, tạo ra sự phát triển nhanh trên các lĩnh vực. Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung tay xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Tập trung thực hiện quyết liệt 4 chương trình trọng tâm (1) Xây dựng và nâng cao chất lượng, tính bền vững của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; (2) Cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các khu, cụm, điểm thương mại, dịch vụ, CN-TTCN; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; (3) Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ cho phát triển ; (4) Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "... Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng...". Cho nên, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng và rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn đó, Huyện ủy Phú Ninh đã chú trọng thực hiện công tác quy hoạch cán bộ từng giai đoạn, có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn.

Từ 2015 đến nay, cấp uỷ các cấp đã cử 183 đồng chí tham gia lớp Sơ cấp lý luận chính trị, có 163 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, có 25 đồng chí học cao cấp, cử nhân chính trị và có 12 đồng chí học sau đại học. Đến nay, 100% cán bộ, công chức- viên chức các cấp từ huyện đến xã, thị trấn đều đạt chuẩn và trên chuẩn, 100% cán bộ, công chức- viên chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác. Thông qua việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nên nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến xã, thị trấn đã được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ, công chức- viên chức cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

anhamy

Những năm qua, Huyện ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy ở các cấp, các ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Huyện đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, từ đó đề ra các chủ trương để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ cũng như quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp uỷ các cấp luôn tuân thủ đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; mở rộng, phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và đảng viên.

Trong gần 3 năm, từ 2015 đến nay đã có hơn 896 lượt quần chúng được bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng; hơn 421 lượt đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định của Trung ương; hơn 580 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; có hơn 656 lượt cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận và hơn 900 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, tập huấn công tác mặt trận tổ quốc Việt Nam...Nhìn chung, các lớp phối hợp Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, các đoàn thể được triển khai thực thường xuyên đảm bảo theo kế hoạch và có hiệu quả; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp với gần 2400 lượt học viên tham dự; 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể có trình độ đại học và 16/172 đồng chí có trình độ sau đại học đạt trên 9%; 100% cán bộ chủ chốt cấp phòng của huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; trong đó có 78/172 đồng chí cao cấp, cử nhân chính trị đạt 45,3%. Đối với cán bộ cơ sở, đến nay có gần 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trên 10% có trình độ cao cấp chính trị.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, chính quyền, các phòng, ban, ngành đoàn thể thực hiện hằng năm theo văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo quy trình; công tác tăng cường và luân chuyển cán bộ cũng được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 06 đồng chí được tăng cường, luân chuyển về các xã, thị trấn.

Thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XX về công tác cán bộ, nhất là làm tốt công tác xây dựng đề án công tác vị trí việc làm. Theo đó, toàn Đảng bộ cần có những giải pháp đột phá về công tác cán bộ. Trong đó, tập trung vào các khâu đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, nâng cao hiệu quả công vụ của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những cán bộ trẻ có năng lực trong công việc phát huy trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, cũng như bồi dưỡng công tác chuyên môn, nghiệp vụ đang là một trong những giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn hiện nay, nhất là giữ vững và nâng cao bền vững các tiêu chí huyện nông thôn mới và xây dựng thành công các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị./.

Ngô Mỹ- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh