Kết quả bước đầu thực hiện mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" tại huyện Phú Ninh

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4), huyện Phú Ninh có nhiều cách làm sáng tạo, sát thực, phù hợp. Trong đó, việc chỉ đạo xây dựng các mô hình được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng. "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" là một trong những mô hình hiệu quả.

Nội dung, yêu cầu của mô hình nầy được nêu cụ thể nhưng ngắn gọn dễ nhớ. Trong thực thi công vụ, phải thực hiện 4 đúng, đó là: đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương chính sách, pháp luật. Đối với việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, cần thực hiện 4 phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn. Phương châm giải quyết công việc phải đảm bảo 3 sát, đó là: sát dân, sát việc, sát cơ sở. Và hướng đến "3 nhất", đó là: gương mẫu nhất, hiệu quả nhất, sâu sát cơ sở nhất. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, chức trách cụ thể của mỗi cá nhân mà có thể nhấn mạnh yếu tố nầy hoặc yếu tố khác hoặc bổ sung thêm những nội dung cụ thể theo ngành nhưng yêu cầu chung là phải quán triệt đầy đủ nội dung mô hình trong thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2018, việc triển khai quán triệt, thảo luận, bàn kế hoạch thực hiện nội dung chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại các chi bộ, việc thực hiện nội dung mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" lại càng sâu sắc, càng phong phú, cụ thể hơn.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đưa việc thực hiện mô hình nầy vào kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị; tất cả cán bộ, đảng viên đưa nội dung thực hiện mô hình vào bảng cam kết phấn đấu, rèn luyện hằng năm; xem đây là cơ sở đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc thực hiện mô hình trên là nhiệm vụ, giải pháp đột phá và thường xuyên để đổi mới tác phong, lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thời gian triển khai thực hiện mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" chưa nhiều, nhưng với sự nỗ lực, cách làm sáng tạo của các cấp ủy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, bước đầu đạt nhiều kết quả tốt.

Đối với nội dung "4 đúng", "4 phải", nhiều đơn vị đã rà soát bổ sung nội quy, quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách cụ thể; xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, người phụ trách và trách nhiệm tập thể, cá nhân rõ ràng; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Tiêu biểu như: Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng bảng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng, ban và hằng tháng đánh giá tiến độ để biểu dương, phê bình trong cuộc họp Uỷ ban nhân dân và trong chào cờ toàn khối chính quyền hằng tháng. Yêu cầu các bộ phận, cán bộ công chức trực tiếp tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân thực hiện nghiêm 4 phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn. Một số chi bộ thuộc khối cơ quan huyện đã đưa nội dung "4 đúng", "4 phải" gắn với chức năng của ngành.

Đối với nội dung "3 sát", "3 nhất", Huyện ủy phân công các đồng chí huyện ủy viên và chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn phân công đảng ủy viên trực tiếp đến dự sinh hoạt chi bộ ở các thôn, khối phố. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được chú trọng thực hiện thường xuyên hơn. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo huyện đã tổ chức hàng chục cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân ở các khu dân cư... Chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, nhất là phát triển sản xuất, quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới... được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

image001 copy copy copy copy copy

Năm 2017, Huyện ủy phân công 70 chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, giúp 85 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị. Theo hướng, mỗi chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của mình, nhận giúp thôn, khối phố thực hiện các tiêu chí về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Phân công 60 đơn vị nhận giúp 52 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Với các hình thức phù hợp như, cùng với các nguồn lực từ nhà nước và xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn, kỹ thuật; vận động giúp hộ nghèo tìm việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững... Đến cuối năm 2017 có 34/52 hộ được giúp đỡ thoát nghèo. Cuối năm 2017, huyện tổ chức điều tra dư luận xã hội về mức độ hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, theo đánh giá của người dân, tính tiên phong gương mẫu, sâu sát cơ sở, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Năm 2018, Huyện ủy tiếp tục phân công 61 chi, đảng bộ trực thuộc giúp 64 hộ nghèo. Ủy ban nhân dân huyện phân công các cơ quan trực thuộc giúp 34 hộ gia đình chính sách, người có công khó khăn; thành lập 10 tổ công tác của huyện giúp 10 thôn điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chủ trương trên, một mặt, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, mặt khác, cán bộ, đảng viên, công chức hiểu được tâm tư, nguyên vọng, đời sống của bà con tại các khu dân cư, tích lủy được những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong chỉ đạo, quản lý, thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và quan trọng hơn là tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Có thể nói, mô hình"4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" được triển khai trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Ninh đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực. Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát thực của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các đơn vị, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Đoàn Anh Thư (quangnam.dcs.vn)

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người