Cán bộ, công chức huyện Phú Ninh học tập chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU, ngày 14-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng ngày 07-01-2017, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ, cơ quan thuộc huyện. Dự Hội nghị có hơn 400 đồng chí là cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; công chức, viên chức, người lao động ở các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc huyện, các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện.

hoctaphcm1

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Đỗ Văn Bình, Trưởng phòng LLCT-LSĐ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam quán triệt, truyền đạt nội dung chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gồm: tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam, về xây dựng CNXH ở Việt Nam, về Nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc, về xây dựng văn hóa và con người, về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, về xây dựng Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh về tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sống. Trong đó, đồng chí đã nhấn mạnh và phân tích những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

hoctaphcm2

Đồng chí Đỗ Văn Bình, Trưởng phòng LLCT-LSĐ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo, giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

Sau Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được học tập chuyên đề năm 2017 theo hướng dẫn của cấp trên. Để từ đó, từng tập thể chi, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì, xây dựng và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay cua tập thể, những gương điển hình cá nhân trên các lĩnh vực. Qua đó, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QP-AN; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng huyện nông thôn mới Phú Ninh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Văn Trường-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người