CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG HUYỆN ỦY TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang đi vào chiều sâu; trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong "nói và làm theo" tấm gương đạo đức của Bác; kết quả đó là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; trong đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, luôn giữ vai trò đầu tàu, nêu gương trong nói và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cách làm sáng tạo

Trong nhiều năm qua, với chức năng tham mưu Huyện ủy trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; dân vận; kiểm tra và văn phòng cấp ủy; các Ban Xây dựng Đảng không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn giữ vai trò đầu tàu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; mỗi cơ quan đã chủ động, sáng tạo theo cách riêng của mình trong thực hiện; tìm tòi những cách thức mới để cụ thể hóa sự chỉ đạo của Huyện ủy và các nội dung chuyên đề qua các năm thành những khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm gắn với chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của từng ngành. Dựa trên nội dung chủ đề toàn khóa và căn cứ vào đặc điểm, tính chất của mỗi ngành, các Ban Đảng xây dựng nội dung chuẩn mực riêng của ngành. Nội dung chuẩn mực các Ban được đóng khung, scan và treo tại phòng làm việc để động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức rèn luyện hằng ngày. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nội dung chuẩn mực của ngành: 1. Viết, nói đúng định hướng, sức lan tỏa rộng. 2. Tác phong làm việc khoa học, nói đi đôi với làm. 3. Tham mưu trúng, đúng, kịp thời. 4. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa ở cơ quan và nơi cư trú. 5. Sâu sát cơ sở để làm tốt công tác tư tưởng. Ban Dân vận Huyện ủy: 1. Đối với nhân dân: gần dân, hiểu dân, học dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân. Vì nhân dân phục vụ. 2. Đối với đồng chí, đồng nghiệp: đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 3. Đối với công việc: tận tụy, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, thực chất, không thành tích. 4. Đối với bản thân: gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; kiên quyết chống tham nhũng lãng phí, xây dựng gia đình văn hóa. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: 1. Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả. 2. Trung thành, tận tụy, liêm khiết, bản lĩnh. 3. Công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời. 4. Đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, khoa học, sát cơ sở, nói đi đôi với làm. 5. Văn hóa, tiết kiệm, không tham nhũng, không tiêu cực.

Năm 2015, với chuyên đề "trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh", việc học chuyên đề này lần này không phải là sự ngẫu nhiên mà có ý nghĩa rất quan trọng; năm 2015 là năm chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi cũng như thách thức. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn bó với Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo chất lượng và thắng lợi của Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện tốt chủ đề trên không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn đặt ra trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, mà còn để phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề các năm trước, thực hiện chủ đề chung trong toàn khóa, tạo tiền để cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong những năm sau.

Xác định về vai trò, ý nghĩa nội dung chuyên đề đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; từ chuẩn mực chung của ngành và dựa trên nội dung chuyên đề của năm, các Ban Đảng đều đăng ký việc làm theo cụ thể, xem đó là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Ban Đảng vào cuối năm. Phần lớn các Ban Đảng đã xây dựng mô hình, cách làm hay; chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy với mô hình "Hai thêm, ba có"(Hai thêm: 01 ngày làm việc thêm 1 giờ; 01 tuần làm việc thêm một buổi; 3 có: làm việc có kế hoạch, có chất lượng, có sản phẩm cụ thể); chi bộ Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy trong phiên họp chi bộ định kỳ, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc làm theo của tập thể và cá nhân; biểu dương những cá nhân tiêu biểu; thẳng thắn phê bình những cá nhân chưa thực hiện tốt nội dung đăng ký; định kỳ hằng quý, bình chọn những cá nhân tiêu biểu và lấy đó làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Cùng với đó, các Ban Đảng đã phối hợp với Công đoàn khối Đảng tổ chức chào cờ đầu tháng, trong đó lồng ghép tuyên truyền gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo của tập thể cơ quan; hoặc những câu chuyện kể về Bác gắn liền với chủ đề các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng như: "Thời gian quý báu lắm", "Bác có phải vua đâu", "Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sỹ", "Bác Hồ với việc sử dụng nhân tài, "Học tác phong sâu sát cơ sở của Bác"...; thông qua các mô hình, điển hình, cách làm hay, những mẫu chuyện kể về Bác để hướng cán bộ, đảng viên trong cơ quan khối Đảng cùng làm theo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Với cách làm sáng tạo, đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên cơ quan khối Đảng và chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể; trở thành những cơ quan đầu tàu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Những kết quả cụ thể

"Trung thực, trách nhiệm" trong nói và làm, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức các Ban Đảng Huyện ủy đều có ý thức tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm; phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng cấp dưới. Các đồng chí là Thường trực Huyện ủy, UVTV, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy luôn nêu gương sáng để cấp dưới noi theo, nhất quán trong lời nói và hành động; thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của dân, nhất là trong các đợt tiếp xúc cử tri, đối thoại, tiếp dân và từ các đơn thư khiếu nại, tố cáo; qua đó tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm một số tồn đọng trên các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên-khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng, GPMB... ; qua đó tạo niềm tin trong nhân dân và chính điều đó cũng là một trong yếu tố tạo nên thành công Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

"Gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"; mỗi Ban Đảng đều xác định rõ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng là cách để học tập và làm theo Bác. Chính vì vậy, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của huyện; là năm huyện tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện; 40 năm giải phóng quê hương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; là năm diễn ra Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; tất cả đều thành công trong sự vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà. Và sự thành công đó, là sự nỗ lực không ngừng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả của các Ban Đảng Huyện ủy. Với phương châm "Hướng về cơ sở", các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và toàn thể cán bộ, công chức khối Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao luôn bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng văn kiện Đại hội Đảng; chuẩn bị công tác nhân sự trước, trong và sau Đại hội; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác... Tất cả hợp thành điều kiện cần và đủ để làm nên thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trong sự phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà. Ghi nhận những đóng góp của tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Đại hội Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu. Huyện ủy, UBND huyện đã khen tặng các tập thể và một số đồng chí có thành tích tiêu biểu trong công tác Đại hội Đảng bộ huyện, kỷ niệm 10 năm thành lập huyện. Cùng với đó, các Ban Đảng Huyện ủy đã tích cực đôn đốc các TCCS Đảng hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2015, nhất là trong việc triển khai thực hiện thắng lợi chương trình hành động số 21 của Huyện ủy thực thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là một trong những địa phương hoàn thành sớm các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy; tập thể Ban Tổ chức Huyện ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen tặng vì đã có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy. Với sự nỗ lực không không ngừng, năm 2015, các Ban Đảng Huyện ủy được ngành dọc cấp trên đánh giá cao, một số Ban đã có kết quả cụ thể, như: UBKT Huyện ủy dẫn đầu các huyện đồng bằng của tỉnh (danh hiệu này duy trì trong 04 năm liền); chi bộ UBKT, Ban Tổ chức huyện ủy đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các Ban Đảng Huyện ủy còn thực hiện tốt các hoạt động xã hội; hưởng ứng đóng góp các quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo; khuyến học khuyến tài; vì Hoàng Sa, Trường Sa; nhận đỡ đầu các hoàn cảnh khó khăn, Mẹ VNAH...; giúp đỡ các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Công đoàn khối Đảng nhận phụng dưỡng 02 Mẹ VNAH với số tiền 500.000đ/tháng/người. Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ những mô hình trong làm theo, đã ủng hộ trên 20 đầu sách trên tất cả các lĩnh vực cho mô hình "Cà phê sách" của chi đoàn thôn Đại An-Tam Đại; giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện...

Với những nỗ lực của mình, các Ban Đảng Huyện ủy đã và đang thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Với mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức khối Đảng luôn hướng đến: học theo Bác là học suốt đời; học Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức, ở những lời nói mà cao hơn nữa là chuyển hóa nhận thức đó, lời nói đó thành những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, hằng giờ; góp phần ngày càng hoàn thiện mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Nguyễn Thị Thùy-Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người