MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian qua, Huyện ủy Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với những giải pháp cụ thể, phù hợp và tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm; nhất là trong công tác lãnh đạo, định hướng xây dựng các mô hình điển hình, cách làm hay; chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả của các mô hình, điển hình, có lúc, có nơi thiếu sự đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để những "hạt giống điển hình" tiếp tục nêu gương, tỏa sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cùng với các giải pháp khác thì việc xây dựng, phát hiện, duy trì và nhân rộng các gương điển hình có ý nghĩa rất quan trọng; trở thành động lực, đòn bẩy để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, theo như lời dạy của Người "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Với tầm quan trọng và ý nghĩa đó, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, đoàn hội viên và nhân dân. Nội dung bám sát mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và theo từng chuyên đề cụ thể hằng năm. Từ đó, yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân tuỳ theo đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể để lựa chọn, đăng ký những việc, những mô hình làm theo sát thực, hiệu quả, khái quát thành những khẩu hiệu cụ thể dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, đánh giá, tránh lý luận chung chung.

Nội dung đăng ký làm theo của chi bộ phải được thảo luận, lấy ý kiến góp ý, thống nhất của đảng viên trong chi bộ; được cấp uỷ cấp trên xác nhận và quản lý, theo dõi. Đối với nội dung đăng ký của cá nhân phải công khai tại cuộc họp chi bộ, cơ quan để góp ý và được Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan thẩm định, ký xác nhận.

Thứ hai, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, những hạn chế, khuyết điểm của mình và yêu cầu đối với nhiệm vụ đang đề ra để trên cơ sở đó nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình, nội dung làm theo cụ thể, thiết thực với 06 lĩnh vực sau:

- Đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị: nội dung cụ thể hướng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nội quy, quy chế đề ra; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, gần gũi với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; gắn với các nội dung cụ thể để góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới...Với một số mô hình cụ thể như: "Tiếp công dân vào ngày thứ 7 hằng tuần"; "4 phải" (phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn); "4 biết" (biết cười, biết chào, biết cảm ơn, biết xin lỗi); "2 thêm, 3 có" (2 thêm: mỗi ngày làm thêm 01 giờ, mỗi tuần làm thêm 1 buổi; 3 có: làm việc có kế hoạch, có chất lượng, có sản phẩm cụ thể)...

- Đối với Mặt trận, các đoàn thể: lồng ghép việc thực hiện các nội dung làm theo Bác trong xây dựng các mô hình, thực hiện các cuộc vận động do đơn vị tổ chức (như: mô hình "Dân vận khéo", "5 không, 3 sạch", "hũ gạo tình thương", "bát cháo tình thương", "góp vốn quay vòng", thực hành tiết kiệm, nhận đỡ đầu chăm sóc người có công, neo đơn; cà phê - sách; nhận quỹ đất công ích để sản xuất tạo nguồn thu giúp đoàn hội viên; mô hình "Thắp sáng đường quê", "Tự quản về an ninh trật tự", "Tuyến đường xanh –sạch-đẹp-an toàn"...), gắn với triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Như các mô hình, việc làm cụ thể: mỗi đoàn thể nhận phụ trách vận động thực hiện một nội dung, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân định kỳ hằng quý đối với đội ngũ cán bộ công chức...

- Đối với các đơn vị sản xuất - kinh doanh: hướng vào nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho xã hội; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, môi trường; đóng góp tích cực vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của huyện. Đồng thời tham gia thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn...

- Đối với chi bộ các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo: tập trung vào nâng cao chất lượng dạy học; thực hiện tốt các cuộc vận động: ''Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục'', "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia; duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"; "viết nhật ký làm theo lời Bác"; "Thiếu niên nhi đồng thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy"...trong học sinh. Phát động thầy cô giáo tham gia phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

tuyengiao1

Thiếu nhi nhi đồng huyện Phú Ninh thực hiện 5 điều Bác Hồ dậy

- Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: nội dung đăng ký làm theo cần tập trung vào việc khắc phục các hạn chế của bản thân; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu, nêu gương trên các lĩnh vực; có tác phong, lối làm việc gần gũi nhân dân, "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; chấp hành đúng kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên tự phê bình và phê bình; hoàn thành ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực xây dựng gia đình, cơ quan văn hóa...

- Đối với đoàn hội viên và nhân dân: tập trung tuyên truyền, vận động đoàn hội viên, nhân dân tham gia chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Tộc họ văn hóa"; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành, đoàn thể phát động, nhất là trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang nhà - vườn, cổng ngõ, tham gia đóng góp công sức, tiền của, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới...

Thứ ba, cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần chú trọng thực hiện thường xuyên công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết. Theo đó, định kỳ hằng tháng tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung "làm theo" của tập thể, cá nhân đã đăng ký; hằng quý, 6 tháng sơ kết, sinh hoạt chuyên đề để kịp thời phát hiện, đánh giá, bình chọn, khen thưởng các điển hình trong làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Việc lựa chọn gương điển hình cần được tiến hành theo đúng quy trình, nguyên tắc: được bình chọn từ cơ sở, được mọi người thừa nhận và biểu dương; chú trọng chất lượng, hiệu quả, gắn với các nội dung đã đăng ký. Đối tượng được khen thưởng ở cấp xã phải được chi bộ, cơ quan, đơn vị, ngành, thôn, khối phố trực thuộc biểu dương trước; cấp huyện xét khen thưởng cho các trường hợp đã được cấp xã, chi đảng bộ khen thưởng và lựa chọn một số điển hình tiêu biểu trình cấp tỉnh khen thưởng (trừ những trường hợp khen thưởng đột xuất do có thành tích đặc biệt xuất sắc).

Lựa chọn trong số các điển hình tiêu biểu để xây dựng kế hoạch nhân rộng. Gương điển hình để nhân rộng phải đảm bảo các yếu tố: có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội; có khả năng áp dụng rộng rãi trong xã hội hoặc trong một bộ phận nhất định; bản thân các điển hình tiên tiến phải tiếp tục nêu gương, nỗ lực, tự giác phấn đấu, tiên phong gương mẫu trong công tác và các hoạt xã hội khác.

tuyengiao2

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức,

viên chức cần luôn nêu cao ý thức tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân

Thứ tư, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cần có nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo tinh thần Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị lãnh đạo, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ"; phát huy tính sáng tạo và quyết tâm cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương; có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp để xây dựng, duy trì và nhân rộng các gương điển hình trong làm theo gương Bác.

Thứ năm, phát huy vai trò nêu gương, cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; cấp trên nêu gương cho cấp dưới; cán bộ, đảng viên nêu gương cho quần chúng học tập, làm theo. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với phương châm: xây đi đôi với chống; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thứ sáu, coi trọng công tác tuyên truyền, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền: sân khấu hóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Bác; các buổi sinh hoạt, tọa đàm; kể chuyện về Bác Hồ; tuyên truyền trên sóng Đài huyện, xã; Cổng thông tin điện tử, bản tin nội bộ của huyện; biểu dương dưới cờ để động viên, khích lệ các gương điển hình tiêu biểu và định hướng những cách làm hay cho các đơn vị, cá nhân noi theo. Hằng năm, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổng hợp, tham mưu xuất bản tập sách giới thiệu về gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn huyện, phát hành đến các chi bộ cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng.

Thứ bảy, cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của cấp ủy các cấp phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian đến.

Với những thành quả đạt được sau hơn 04 năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu; ngày càng có nhiều gương điển hình "nói và làm" theo gương Bác Hồ trên các lĩnh vực, góp phần hiệu quả vào mục tiêu xây dựng thành công huyện điểm nông thôn mới.

Huỳnh Xuân Chính-UVTV- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người