Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên -Môi trường

1. QUY TRÌNH BAN HÀNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

- QT ban hanh thong bao thu hoi dat.doc

MẪU SỐ 07 - THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT.doc

2. QUY TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

- QT phe duyet gia dat.doc

- Bieu mau.doc

3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

- QT phe duyet phuong an boi thuong.doc

4. QUY TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

- QT thu hoi dat.doc

MẪU SỐ 10 - QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT.docx

5. QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

- QT chuyen muc dich su dung dat xong.doc

-Mẫu số 01- Đơn xin giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 1.doc

6. QUY TRÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

- QT giao đất cho thuê đất.doc

- Đơn xin giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 1_copy.doc

7. QUY TRÌNH XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- QT xac nhan KHBVMT.doc

- Phụ lục 5.6 kế hoạch bảo vệ môi trường.doc

8. QUY TRÌNH XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

- QT xac nhan de an BVMT don gian.doc

- Phu luc 13 van ban de nghi xac nhan.doc

- Phụ lục 14a de an BVMT don gian.doc

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người