Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PT Cụm CN

1. QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, KHẢO SÁT LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG QUA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

- QT chủ trương đầu tư đối với dự án không qua đấu giá đấu thầu.doc

- Mẫu I.1.doc

- Mẫu I.2.doc

2. QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI

- QT chủ trương đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới.doc

- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư.doc

- Mẫu I I.2.doc

3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

- QT thẩm định và phê duyệt chi tiết xây dựng.doc

- Biểu mẫu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người