bannergis

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

1. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

- Quy trình

- Biểu mẫu

- Danh sách cá nhân góp vốn

2. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

- Quy trình

3. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

-Biểu mẫu

4. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- Biểu mẫu

5. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP XÃ)

- Quy trình

- Biểu mẫu

6. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ (DỰ ÁN UBND HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)

- Quy trình

7. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN/ BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

-Mẫu số 01.doc

-Mẫu số 02.doc

-Mẫu số 03.doc

8. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- Biểu mẫu

9. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ)

- Quy trình

- Biểu mẫu

10. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN/ BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

11. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- BCKTKT điều chỉnh huyện.doc

12. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ)

- BCKTKT điều chỉnh xã.doc

13. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

- Biểu mẫu

14. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- Biểu mẫu

15. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU (DỰ ÁN UBND HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)

- Quy trình

- Biểu mẫu

16. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (DỰ ÁN UBND HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)

- Quy trình

17. QUY TRÌNH LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

18. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- mẫu chủ trương điều chỉnh.doc

-TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯƠNG.doc

19. QUY TRÌNH LẬP, THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ)

- Quy trình

LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH)
Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh