Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

1. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

- Quy trình

- Biểu mẫu

- Danh sách cá nhân góp vốn

2. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

- Quy trình

3. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

-Biểu mẫu

4. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- Biểu mẫu

5. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP XÃ)

- Quy trình

- Biểu mẫu

6. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ (DỰ ÁN UBND HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)

- Quy trình

7. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN/ BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

-Mẫu số 01.doc

-Mẫu số 02.doc

-Mẫu số 03.doc

8. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- Biểu mẫu

9. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ)

- Quy trình

- Biểu mẫu

10. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN/ BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

11. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- BCKTKT điều chỉnh huyện.doc

12. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ)

- BCKTKT điều chỉnh xã.doc

13. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH)

- Quy trình

- Biểu mẫu

14. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- Biểu mẫu

15. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU (DỰ ÁN UBND HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)

- Quy trình

- Biểu mẫu

16. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (DỰ ÁN UBND HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ)

- Quy trình

17. QUY TRÌNH LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

18. QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND HUYỆN)

- Quy trình

- mẫu chủ trương điều chỉnh.doc

-TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯƠNG.doc

19. QUY TRÌNH LẬP, THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP XÃ)

- Quy trình

LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN (DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH)
Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người