Hội đồng nhân dân xã Tam Đại tổ chức Kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các tờ trình của UBND xã: về việc xin thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2021; thống nhất điều chỉnh, phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu Đại An và nguồn duy trì nâng chuẩn sử dụng trong năm 2021; bổ sung kế hoạch đầu tư công và thống nhất nguồn vốn thực hiện năm 2021 (bổ sung danh mục công trình nâng cấp, cải tạo sân vườn UBND xã Tam Đại và nâng cấp sửa chữa nhà công an xã Tam Đại); Tờ trình về việc đề nghị giao UBND xã quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Kỳ họp cũng đã thảo luận, thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã về các vấn đề thuộc chức năng thẩm tra của các Ban HĐND.

z2713937618327 8d21e1e96484c47eec684e6591978873

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường của HĐND xã khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết: về về việc thống nhất điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2021 và điều chỉnh, phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu Đại An; nguồn duy trì nâng chuẩn sử dụng trong năm 2021; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công và thống nhất nguồn vốn thực hiện năm 2021 và Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

Kiều Diễm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người