Xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 08.6, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện thay mặt UBBC huyện ký Nghị quyết số 03 xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghị quyết xác nhận 30 người đã trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND huyện theo quy định của pháp luật.

bc123

Sau khi tổ chức thành công ngày bầu cử, ngày 28/5/2021 UBBC huyện đã ban hành Nghị quyết số 02 về công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến hết thời hạn tiếp nhận khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện theo quy định, UBBC huyện không nhận được khiếu nại của tổ chức, cá nhân về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung Nghị quyết: NQ 03 xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện 1.PDF

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người