Công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII

Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phú Ninh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, danh sách chính thức gồm 49 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 11 đơn vị bầu cử. Cổng thông tin điện tử huyện trân trọng đăng toàn văn danh sách ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử trong huyện.

Đơn vị số 1 xã Tam Lãnh.pdf

Đơn vị số 2 xã Tam Dân.pdf

Đơn vị số 3 xã Tam Thái.pdf

Đơn vị số 4 xã Tam Đại.pdf

Đơn vị số 5 xã Tam Đàn.pdf

Đơn vị số 6 thị trấn Phú Thịnh.pdf

Đơn vị số 7 xã Tam An.pdf

Đơn vị số 8 xã Tam Phước.pdf

Đơn vị số 9 xã Tam Lộc.pdf

Đơn vị số 10 xã Tam Thành.pdf

Đơn vị số 11 xã Tam Vinh.pdf

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người