Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) vì lý do bất khả kháng.

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng quy định tại 3 Điều 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là trường hợp sau khi Ủy ban bầu cử công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử mà người bầu cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng (chết, bị xóa tên khỏi chính thức danh sách những người cử hành ...) không thể tiếp tục cử hành theo quy định của pháp luật.

Theo đó, xử lý trường hợp khuyết thiếu cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân vì bất khả kháng trong trường hợp khuyết thiếu cử tri trong thời gian từ sau khi Ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đến trước ngày danh sách được niêm yết thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất với Ban Thường trực ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định theo 3 hình thức là:

Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi số dư người ứng dụng cử vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Quyết định bổ sung người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm trong số những người còn lại trong danh sách những người ứng cử được xem xét tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào danh sách chính thức của những người ứng cử nếu số dư người ứng cử ở đơn vị bầu cử không bảo đảm theo quy định của pháp luật, trong danh sách hiệp thương lần thứ ba và có người ứng cử đạt trên 50% phiếu tín nhiệm tổng hợp trở lên và thời gian để bổ sung phải còn ít nhất là 02 ngày tính đến ngày niêm yết chính thức danh sách những người cử hành.

Quyết định giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân sự được bầu ở đơn vị bầu cử để bảo đảm số dư theo quy định của pháp luật nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định ở 2 hình thức trên.

Trường hợp khuyết người ứng cử trong thời gian từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đã được niêm yết cho đến ngày bầu cử, thì Ủy ban bầu cử sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:

Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND còn lại khi số người ứng cử vẫn còn nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó (ít nhất là 01 người).

Quyết định giảm số lượng đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất là 01 người.

Văn bản của Ủy ban bầu cử về nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được báo cáo ngay đến Ủy ban bầu cử cáp trên trực tiếp (đối với trường hợp khuyết người ứng cử tại đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, cấp xã) hoặc đến Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với trường hợp khuyết người ứng cử tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh).

BBT

Tin mới

Các tin khác