Hướng dẫn Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm tạo điều kiện cho cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện đã có hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ngay sau khi hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, thị trấn họp với người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khối phố để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn (bao gồm người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, khối phố giới thiệu và người tự ứng cử) và ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Trường hợp người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn có nơi cư trú ở địa phương khác thì Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn (bên tổ chức hiệp thương) chủ động liên hệ với Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận thôn, khối phố, tổ dân phố hoặc tương đương (sau đây gọi chung là thôn, khối phố) nơi người ứng cử cư trú để thống nhất về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn mình. Sau khi thống nhất kế hoạch, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, thị trấn (bên tổ chức hiệp thương) thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn phân công người đại diện của cơ quan, tổ chức, đơn vị đến dự hội nghị cử tri nơi cư trú.

hnct

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ lưu ý, các xã, thị trấn nên để sau khi cấp tỉnh và cấp huyện thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện để tổ chức Hội nghị cử tri chung lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã nhằm hạn chế tổ chức hội nghị cử tri nhiều lần ở khu dân cư.

Hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức tại thôn, khối phố, nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại thôn, khối phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử.

Hội nghị cử tri nơi cư trú do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp (nơi ứng cử viên cư trú) triệu tập và chủ trì hội nghị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã (nơi ứng cử viên viên cư trú), người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn (nơi ứng cử viên cư trú) phát hành giấy mời cử tri; Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp Trưởng thôn, Trưởng khối phố lập danh sách và vận động, mời cử tri đến dự hội nghị.

Các thôn, khối phố có từ 100 cử tri trở lên có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Nội dung và biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú được thực hiện như sau:

Tại hội nghị cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

Biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó, phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử (theo Mẫu số 02/HNCT). Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, khối phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Biên bản được lập riêng cho ứng cử viên đại biểu HĐND ở mỗi cấp hiệp thương (mỗi tổ chức hiệp thương) và người tự ứng cử (nếu có).

Chương trình hội nghị cử tri nơi cư trú được tực hiện như sau:

Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự hội nghị. Người chủ trì có trách nhiệm sau đây:

- Giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị;

- Giới thiệu Thư ký hội nghị để hội nghị quyết định;

- Báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt;

- Giới thiệu danh sách người ứng cử;

- Đọc tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

- Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử.

- Người ứng cử phát biểu.

- Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến.

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người (trong đó, cử 01 người làm tổ trưởng). Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì Tổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người ứng cử. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên người ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên của nhưng người ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C... Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu. Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét, quyết định. Trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị... Hội nghị thông qua biên bản hội nghị cử tri.

Thời gian tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú được thực hiện từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021.

BBT

Tin mới

Các tin khác