Quy định màu phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 09/3/2021, UBND tỉnh UBND tỉnh ban hành công văn số 1179/UBND-NC Quy định màu phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

image001 copy copy copy

Màu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội: Màu hồng. Về kích thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 14/HĐBC-QH (ban hành kèm theo Nghị quyếtsố 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia).

Màu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Màu vàng. Về kích thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 15/HĐBC-HĐND (ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia).

Màu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: Màu xanh. Về kích thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 16/HĐBC-HĐND (ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia).

Màu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã: Màu trắng. Về kích thước và nội dung của phiếu bầu được thực hiện theo mẫu số 17/HĐBC-HĐND (ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia).

Đối với phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức in ấn và giao cho UBBC tỉnh phân phối cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử. Đối với phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện việc in ấn, giao cho Ủy ban bầu cử cùng cấp phân phối cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người