Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Chỉ còn hơn 2,5 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Ninh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Huyện Phú Ninh đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ngày 27/01/2021, huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện làm Chủ tịch. Đồng thời, 11/11 địa phương cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử (từ 9-11 thành viên).

Ngay sau khi được quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 05/2/2021, Ủy ban bầu cử huyện ban hành Kế hoạch số 01 đến các phòng, ban, các địa phương; trong đó, thông báo cụ thể các mốc thời gian về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đến tất cả các ngành, đơn vị, địa phương để có sự chỉ đạo đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã công bố 11 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử HĐND. Về thành lập Tổ bầu cử, các địa phương sẽ thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các Uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Riêng đối với Tiểu đoàn huấn luyện bội đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đóng trên địa bàn xã Tam An, Tiểu đoàn phòng không 14 đóng trên địa bàn xã Tam Đàn, Tam Dân tổ chức bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương nơi đóng quân.

image001 copy copy copy copy

Ngày 05/02/2021, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc thỏa thuận về cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII; chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước ngày 17/02/2021. Hội nghị đã nghe thông báo về dự kiến, cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận thống nhất số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII là 30 đại biểu. Số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện sau hiệp thương lần 1 là 60 ứng cử viên. Theo đánh giá tại hội nghị hiệp thương, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện được hội nghị thống nhất cao, bám sát Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị cũng xem xét các chỉ tiêu về đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng trong quá trình giới thiệu đại biểu ứng cử. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, bảo đảm cơ cấu, độ tuổi hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tôn giáo, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, hội đoàn thể và các địa phương. Huyện Phú Ninh cũng đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn. Trong đó, chủ động giải đáp những vướng mắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục đến cán bộ làm công tác bầu cử đảm bảo hiểu sâu, nắm chắc và vận dụng thành thạo. Đồng thời, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành các quyết định thành lập tiểu ban tuyên truyền, an ninh, trật tự và đảm bảo vật chất; tiểu ban nội dung và hướng dẫn nghiệp vụ; Tổ giúp việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện đảm bảo công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, an toàn và tiết kiệm.

Song song với đó, ngay khi triển khai kế hoạch công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã giao nhiệm vụ cho từng ngành thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt thông tin sâu rộng đến người dân và cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 11 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các ngành, đơn vị, địa phương cũng đã chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định.

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn huyện Phú Ninh đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với những bước đi thận trọng, khách quan, nhằm lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23-5-2021. Huyện Phú Ninh đã và đang từng bước tổ chức chặt chẽ các quy trình thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Qua đó, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người