Phú Ninh công bố 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử Đại biểu HĐND huyện Phú Ninh vừa ban hành Quyết định về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Theo đó, toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 30 đại biểu, trong đó: 08 đơn vị bầu cử được bầu 03 đại biểu và 03 đơn vị bầu cử được bầu 02 đại biểu. Cụ thể:

- Đơn vị bầu cử số 1 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Lãnh

- Đơn vị bầu cử số 2 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Dân

- Đơn vị bầu cử số 3 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Tam Thái

- Đơn vị bầu cử số 4 (số lượng đại biểu được bầu là 2): xã Tam Đại

- Đơn vị bầu cử số 5 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Đàn

- Đơn vị bầu cử số 6 (số lượng đại biểu được bầu là 2): thị trấn Phú Thịnh

- Đơn vị bầu cử số 7 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam An

- Đơn vị bầu cử số 8 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Phước

- Đơn vị bầu cử số 9 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Lộc

- Đơn vị bầu cử số 10 (số lượng đại biểu được bầu là 3): xã Tam Thành

- Đơn vị bầu cử số 11 (số lượng đại biểu được bầu là 2): xã Tam Vinh.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người