Chỉ thị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/01/2021, UBND huyện Phú Ninh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau:

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh có Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 02/10/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch UBND huyện chỉ thị:

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật. Chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các điểm bỏ phiếu để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bầu cử, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử ở địa phương.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện theo chức năng của mình chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị mình tích cực phục vụ cho cuộc bầu cử và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử:

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất và bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa-Thông tin thường xuyên kiểm tra, nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Trung tâm Y tế huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan có kế hoạch triển khai các phương án và chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Chi Cục Thống kê có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 đảm bảo chính xác cho từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính theo quy định.

Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch cụ thể tiếp công dân trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trước, trong và sau bầu cử và những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân trong thời gian bầu cử.

Cơ quan Quân sự, Công an huyện xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn huyện một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử để tổng hợp báo cáo ủy ban bầu cử tỉnh đúng tiến độ quy định. Tham mưu Ủy ban bầu cử huyện phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử.

image002 copy copy copy

Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử; vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử theo đúng quy định. Chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trân phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Nguồn: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/01/2021

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người