Khảo sát danh mục các công trình duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh cùng các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát dự kiến 21 danh mục công trình nhằm duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh như: Cảnh quan môi trường nông thôn ở Tam Vinh, Tam Dân, Tam Thái; mương thoát nước thải tại khu dân cư thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn; tường rào nhà văn hóa thôn Đàn Long, xã Tam Đàn;... Đây là những danh mục công trình mới bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020 đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2018.

hdnd

Khảo sát tại công trình trước Trạm y tế xã Tam Vinh

Theo đó, qua kết quả rà soát của UBND huyện, hiện nay một số công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 – 2020 đã được triển khai thực hiện từ nguồn lực khác, hoặc không còn phù hợp, hoặc khi cần đầu tư thêm để duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí xã Nông thôn mới. Thường trực HĐND huyện thống nhất điều chỉnh tăng, giảm tổng mức đầu tư đối với 13 danh mục công trình; đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện tiếp tục rà soát, đánh giá, thẩm định 21 danh mục công trình, nhất là những công trình liên quan đến cảnh quan môi trường phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phát huy đúng mục đích và hiệu quả sử dụng nguồn vốn; ưu tiên một phần nguồn vốn để giải quyết những công trình mang tính bức xúc của cử tri và nhân dân; Đề nghị UBND các xã có danh mục công trình tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết một số tồn tại, hạn chế trước khi triển khai công trình mới; đồng thời, trước khi trình Thường trực HĐND huyện 21 danh mục công trình bổ sung mới phải có ý kiến của Thường trực HĐND xã, thị trấn bằng văn bản.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người