HĐND tỉnh giám sát chuyên đề xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Ninh

Ngày 23/10/2019, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh do ông Võ Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Phú Ninh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM từ năm 2016 đến nay. Cùng làm việc có ông Nguyễn Hoàng Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh báo cáo tóm tắt kết quả, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và trả lời, làm rõ một số nội dung thực hiện chậm, chưa hiệu quả như: việc huy động các nguồn lực từ nhân dân; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; tiến độ giải ngân các nguồn vốn; quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng một số công trình cơ sở hạ tầng;việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM hiệu quả chưa cao, chưa bền vững như: tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh...

Đoàn giám sát đánh giá, ghi nhận những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Ninh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua có chuyển biến tích cực; đã có những biện pháp phù hợp để huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (từ năm 2016 đến nay đã huy động được 771.174,65 triệu đồng). 03 xã Tam Phước, Tam An, Tam Thành sẽ được công nhận đạt chuẩn sau 5 năm. Tính bình quân hiện nay đạt 17,8 tiêu chí /xã. Dự kiến đến năm 2020, 07 xã còn lại sẽ được công nhận lại. UBND tỉnh đã thống nhất xã Tam Thái xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã Tam Phước xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2020. Qua rà soát, đánh giá sơ bộ, hiện nay xã Tam Phước đạt 3/12 tiêu chí, xã Tam Thái đạt 4/12 tiêu chí xã NTM nâng cao và đạt 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đối với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay đã có 10/21 thôn tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án, trong đó đối với 03 thôn không sáp nhập đạt 06 tiêu chí, các thôn sáp nhập bình quân đạt 7 tiêu chí...

IMG 20191023 143542

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới ở một số nơi chưa toàn diện, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, nguồn vốn huy động từ xã hội và doanh nghiệp còn thấp; một số chỉ tiêu đạt được nhưng không bền vững; Tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa đảm bảo theo kế hoạch; Tiến độ giải ngân, quyết toán nguồn vốn NTM chậm, nhất là vốn sự nghiệp; việc triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, lao động, tài chính hiệu quả chưa cao; xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu... Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, phần việc do người dân là chủ thể thực hiện.

Phát biểu kết luận, ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện liên tục, địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân để đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất; gắn với đó là nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa, cải thiện môi trường cho người dân. Tăng cường hơn nữa và đa dạng hóa các nguồn lực, coi trọng sức dân, xác định rõ các nguồn lực xây dựng NTM. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương...

Trước đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đi khảo sát trực tiếp tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại các xã: Tam Thành, Tam Lộc.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người