Quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí và những bất cập

Từ năm 2009, chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/ND-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ có hiệu lực, đã giảm được một phần trong chi phí sản xuất hàng năm cho người dân; đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương tập trung quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.

Thực hiện Nghị định, năm 2013 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2017, để phù hợp với các quy định mới, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá nước, phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành hướng dẫn số 1669/HD/STC-TCDN về lập dự toán, cấp phát, thanh, quyết toán khoản cấp bù thủy lợi phí được miễn đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Nạo vét kênh mương nội đồng

Nạo vét kênh mương nội đồng.

Đối với huyện Phú Ninh, trong giai đoạn 2016-2018, tổng kinh phí cấp bù thủy lợi phí là 3.261 tỷ đồng, cho 08 Tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Nguồn kinh phí này các địa phương thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các công trình thủy lợi, đồng thời cũng tạo điều kiện để các thành viên Ban quản trị của các Tổ hợp tác, hợp tác xã có nguồn thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí gặp không ít khó khăn, vướng mắc: công tác khảo sát thực trạng để lập kế hoạch hằng năm về sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí chưa sát thực tế; một số hồ đập, kênh mương sau khi được nâng cấp, sửa chữa diện tích tưới tăng lên nhưng chưa kịp thời điều chỉnh biến động; việc kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi để xác định khối lượng còn chung chung, không có biên bản khảo sát thực tế. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ở mỗi đơn vị khác nhau. Việc phân bổ nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm cho các đơn vị khá chậm và sử dụng không đảm bảo kế hoạch. Công tác lập hồ sơ quyết toán lúng túng, chưa đảm bảo, hướng dẫn chưa kịp thời; công tác theo dõi, giám sát chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên...

Từ thực trạng trên, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh đã tổ chức giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này đối với các đơn vị Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Thường trực HĐND huyện đã đề xuất nhiều giải pháp, cụ thể đối với các đơn vị được giao sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí phải kịp thời cập nhật, nghiên cứu văn bản; sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích. Các địa phương có diện tích tưới biến động phải kịp thời lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh; triển khai ký hợp đồng tưới nước với các hộ dân theo quy định. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí phải công khai để người dân được biết và giám sát; lập hồ sơ quyết toán nguồn kinh phí được giao hằng năm đảm bảo quy định. Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng NN&PTNT huyện tăng cường hướng dẫn khảo sát lập kế hoạch sớm để phân bổ nguồn kinh phí hàng năm kịp thời; hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho các HTX, THT, lập hồ sơ thủ tục liên quan, bên cạnh đó phối hợp với các địa phương kiểm tra, xác nhận diện tích tưới đúng thực tế khi lập dự toán và quyết toán. Các địa phương tăng cường công tác giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí này, kiểm tra thực tế hồ sơ thủ tục đảm bảo quy định trước khi xác nhận. Tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi trên địa bàn, khái toán nguồn kinh phí thực hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đồng thời kiến nghị với Tỉnh về quy định tỷ lệ chi cho hoạt động duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi và công tác quản lý điều hành để giúp các đơn vị thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người