Các Tổ đại biểu HĐND huyện giám sát công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2019

Vừa qua, Thương trực HĐND huyện đã thành lập 03 Đoàn giám sát của 11 Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn để tiến hành giám sát công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019.

Theo đó, Đoàn giám sát số 01 gồm các đại biểu HĐND huyện thuộc Tổ đại biểu đơn vị bầu cử xã Tam Lãnh, Tam Đại, Tam Dân tiến hành giám sát đối với UBND các xã nêu trên do đồng chí Nguyễn Tấn Hòa – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử xã Tam Lãnh làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát số 02 gồm các đại biểu HĐND huyện thuộc các Tổ đại biểu đơn vị bầu cử xã Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thành, Tam Vinh, tiến hành giám sát đối với UBND các xã trên do đồng chí Võ Thanh Anh – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử xã Tam Phước làm trưởng đoàn. Tổ giám sát số 3 gồm các đại biểu HĐND huyện thuộc các Tổ đại biểu HĐND các xã Tam Thái, Tam Đàn, Tam An và thị trấn Phú Thịnh, do đồng chí Phan Thanh Thám – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát các địa phương còn lại.

giam ngheo

Giám sát hộ nghèo tại Tam Lộc.

Theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 toàn huyện giảm 59 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo, còn 386 hộ nghèo tỷ lệ 1,78%; phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo thuộc diện phải giảm nghèo. Huyện ủy cũng đã ban hành Quyết định số 975-QĐ/HU ngày 12 tháng 4 năm 2019 về phân công các chi, đảng bộ trực thuộc tham gia giúp đỡ thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo năm 2019.

Chương trình giám sát của các Tổ đại biểu HĐND huyện được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, đồng thời đây là nội dung nằm trong chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019. Theo kế hoạch, 03 đoàn sẽ kết thúc công tác giám sát trước ngày 30/5/2019.

Ánh Nga.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người