Ban pháp chế HĐND huyện làm việc với xã Tam Lộc

Ngày 10/4/2019, tại UBND xã Tam Lộc, Ban Pháp chế đã có buổi làm việc về thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn trên địa bàn xã Tam Lộc.

Tam Lộc là đơn vị hành chính loại 02, hiện nay có tổng số 20 cán bộ, công chức (trong đó có 09 cán bộ, 09 công chức và 02 hợp đồng tăng thêm theo Nghị định 92-NĐ/CP). Về trình độ chuyên môn: 100% cán bộ, hợp đồng tăng thêm có trình độ Đại học; 77.8% công chức có trình độ Đại học, 22.2% công chức có trình độ Trung cấp. Người hoạt động không chuyên trách được bố trí 12 người, có 07 chức danh thực hiện việc kiêm nhiệm gồm Phó Chủ tịch Hội nông dân, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn, phụ trách công tác dân vận, tuyên giáo, công tác Ủy ban kiểm tra và Văn thư – lưu trữ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Tam Lộc đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc thực hiện chế độ, chính sách về xếp lương, nâng bậc lương được thực hiện đảm bảo; các chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định; chú trọng công tác tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, bố trí, công tác quy hoạch, tạo nguồn và đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện khá tốt chủ trương tinh giãn biên chế, từ năm 2016 đến nay Tam Lộc đã làm thủ tục đề nghị 01 trường hợp nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, 01 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014-NĐ-CP và đang đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với 02 trường hợp trong năm 2020. Việc bố trí số lượng và chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

hdnd

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo địa phương đã đề nghị huyện quan tâm hướng dẫn một số vấn đề: chi hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhận các chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã; chế độ cho hợp đồng tăng thêm đối với chức danh địa chính – xây dựng theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP; một số cán bộ, công chức xã đã qua chương trình Đại học chuyên môn nhưng chưa được xếp lương tương ứng; sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các thôn, hoạt động Tổ dân vận, Tổ tự quản trước và sau khi thực hiện việc sáp nhập...

Tại đây, Đoàn khảo sát cũng đã nghe UBND xã Tam Lộc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 trên địa bàn xã Tam Lộc.

Nga Bùi.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người