Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 18/12/2018, trong nội dung làm việc của phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XI)đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2016-2021.

mhtin-nhiem-2-15411089781881983566907

Theo đó, kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, gồm: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện.

Kỳ họp đã xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Bùi Võ Quảng, Chủ tịch HĐND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10,71 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

2. Ông Nguyễn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

3. Ông Phan Thanh Thám, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 85,7 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

4. Ông Nguyễn Công Khai, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

5. Ông Đặng Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

6. Ông Nguyễn Phi Thạnh, Chủ tịch UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 82,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

7. Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 82,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

8. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 37,1% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 51,8% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 11,1 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

9. Ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 78,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 21,43% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

10. Ông Lê Hữu Hoa, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm42,86 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 7,14 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

11. Ông Mai Đình Đức, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 64,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 28,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 7,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

12. Ông Võ Sinh, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 60,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 11phiếu (chiếm 39,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

13. Ông Nguyễn Hùng Linh, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 57,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 42,86% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

14. Ông Trần Quốc Danh, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 53,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm:08 phiếu (chiếm 28,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 17,86% tổng số đại biểu HĐND huyện).

15. Ông Võ Thanh Anh, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu (chiếm 53,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 32,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

16. Ông Lê Thanh Long, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 64,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 35,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

17. Ông Hồ Đắc Thiện, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 60,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 39,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

18. Ông Nguyễn Thông Vũ, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 11 phiếu (chiếm 39,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 57,14% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,57 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

19. Ông Ninh Quang Thạnh, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 64,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 35,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

20. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,29% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 10,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

21. Bà Huỳnh Thị Trợ, Ủy viên UBND huyện

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 60,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 35,71% tổng số đại biểu HĐND huyện).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 3,57% tổng số đại biểu HĐND huyện).

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người