Các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã thành lập 02 Đoàn giám sát của 11 Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn để tiến hành giám sát công tác triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện.

Theo đó, Đoàn giám sát số 1 gồm đại diện đại biểu HĐND huyện thuộc Tổ đại biểu đơn vị bầu cử xã Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Dân, Tam Vinh, Tam Đại và TT Phú Thịnh, tiến hành giám sát đối với UBND các xã nêu trên, do đồng chí Nguyễn Tấn Hòa –Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử xã Tam Lãnh làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát số 2 gồm đại diện đại biểu HĐND huyện thuộc các Tổ đại biểu đơn vị bầu cử xã Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thành, Tam An và Tam Đàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Tịnh, tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử xã Tam An làm trưởng đoàn tiến hành giám sát các đơn vị còn lại.

hdndtl

Đoàn GS số 2 làm việc với UBND xã Tam Lộc.

Theo kế hoạch năm 2018, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện đã thực hiện công tác quy chủ và hoàn chỉnh bản đồ đối với 166,7ha/233 ha đất dồn điền đổi thửa, đạt tỷ lệ 71,54%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa được 280 hộ/2.215 hộ, đạt tỷ lệ 14% kế hoạch. Đối với đất lâm nghiệp, hiện nay đã cấp được 44/737 hộ đạt 6% kế hoạch. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất được triển khai trong 8 tháng đầu năm cho 77 hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp và hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện tiến độ chậm, tỷ lệ đạt thấp.

Để có những giải pháp quyết liệt hơn trong thực hiện các nội dung này, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức để các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát các nội dung nêu trên. Chương trình giám sát của các Tổ đại biểu HĐND huyện được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, đồng thời đây là nội dung nằm trong chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018. Dự kiến 02 đoàn sẽ kết thúc kế hoạch giám sát trước ngày 22/9/2018.

Bùi Thị Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người