Ban Kinh tế - xã hội khảo sát Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện

Vừa qua, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - xã hội do đồng chí Đặng Vân – UVTV, Trưởng ban KTXH HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 tại Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện.

Qua khảo sát cho thấy, mặc dầu trong điều kiện mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan: Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và thú y, nhưng Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực, tích cực tham mưu cho UBND huyện kiện toàn bộ máy hoạt động, triển khai thực hiện công tác khuyến nông, chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Trung tâm, trong 6 tháng đầu năm, công tác tiêm phòng văcxin trên đàn trâu, bò và lợn đợt 1 được quan tâm triển khai đạt trên 51,6%; công tác chống, dập dịch được phát hiện sớm và không để lây lan diện rộng; công tác phát hiện và dự báo sớm các đối tượng phát sinh gây hại trên các loại cây trồng được thực hiện thường xuyên; tổ chức 22 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất các loại cây trồng, 53 điểm tập huấn kỹ thuật sản xuất và phòng trừ dịch hại, triển khai 07 mô hình IPM tại các địa phương; phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực chăn nuôi thú ý, trồng trọt, bảo vệ thực vật, xử lý vi phạm hành chính với số tiền trên 37 triệu đồng,...

hd

Làm việc với Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn khảo sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: tỷ lệ công tác tiêm phòng gia súc chưa cao, chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị; công tác kiểm soát giết mổ gặp nhiều khó khăn do thiếu về nguồn nhân lực và thời gian thực hiện nhiệm vụ; một số mô hình khuyến nông đã triển khai thực hiện nhưng việc nhân rộng và hiệu quả, chất lượng chưa cao;...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đặng Vân – Trưởng đoàn giám sát đề nghị Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tiếp tục tham mưu UBND huyện kiện toàn bộ máy tại trung tâm và đội ngũ cán bộ nông nghiệp cơ sở, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ này để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai đạt kết quả công tác tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung, kiểm soát dịch bệnh; tăng cường phối hợp trong thực hiện kiểm soát giết mổ tập trung; thường xuyên bám sát cơ sở để làm tốt công tác dự tính, dự bảo, phát hiện kịp thời các đối tượng dịch bệnh gây hại trên cây trồng; có các giải pháp hiệu quả để nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình đã triển khai, triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật;....

Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người