Thường trực HĐND huyện Phú Ninh giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại các xã, thị trấn

Vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh do đồng chí Phan Thanh Thám- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND xã Tam Vinh về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Vinh, hiện nay, toàn xã có 44 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,38%, trong đó 32 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; tổng số hộ cận nghèo là 11 hộ, chiếm tỷ lệ 0,84%. Từ năm 2017 đến nay, xã đã kết hợp thực hiện có kết quả nhiều chính sách giảm nghèo hộ nghèo, theo đó có 02 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo được tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn; cấp phát thẻ BHYT cho 04 đối tượng hộ thoát nghèo, 14 đối tượng hộ thoát cận nghèo; hỗ trợ 15 đối tượng là con em hộ nghèo đang học tập tại các trường kinh phí trên 9 triệu đồng; phối hợp huy động xây dựng nhà, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 09 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng giá trị trên 150 triệu đồng; ngoài ra, đã huy động các ngành, đoàn thể xã vận động, giúp đỡ, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Năm 2018, Tam Vinh phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới 2,92%.

Qua khảo sát, địa phương đã nêu lên một số vấn đề khó khăn như: phần lớn hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nên khả năng thoát nghèo, cận nghèo thiếu tính bền vững; đa số đã hết tuổi lao động, một số hộ trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước nên không muốn vươn lên thoát nghèo; một số hộ trong độ tuổi lao động có nhu cầu vay vốn nhưng do không có người thừa kế nên không đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng chính sách; chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo...

hdndtv

Làm việc với xã Tam Vinh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Thám - Phó Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo xã Tam Vinh tăng cường vai trò tham mưu với cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhiệm vụ giảm nghèo bền vững; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã và thực hiện việc sinh hoạt, hội họp đảm bảo quy định; tiếp tục xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm theo lộ trình đến năm 2020; rà soát đánh giá đúng thực tế hộ nghèo từng thôn để triển khai các giải pháp giảm nghèo chặt chẽ hơn; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, ý thức phấn đấu vươn lên tự thoát nghèo; tiếp tục rà soát nắm chắc tình hình cũng như đối tượng hộ nghèo để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để giúp đỡ thoát nghèo.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đến thăm một số hộ nghèo đã thoát nghèo trong năm 2017 và những hộ trong diện có khả năng thoát nghèo trong năm 2018 của xã Tam Vinh. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trực tiếp đối với UBND xã Tam Đại và tổ chức giám sát gián tiếp đối với 09 đơn vị còn lại trên địa bàn huyện.

Bùi Thị Ánh Nga

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người