Công khai ngân sách

Công Khai quý III-2021.pdf

Công khai quý II-2021.pdf

Công khai dự toán 2020.pdf

Cong Khai Quyet Toan NSNN 2019.pdf

QĐ Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018

Công khai TC Quý II-2019.pdf

Công khai TC Quý I-2019.pdf

Công khai dự toán 2019

Cong khai ngan sach huyen Quy 3 nam 2018.pdf

Công khai tài chính quý 2 năm 2018.pdf

CongKhaiDuToan2018-Phan1.pdf

CongKhaiDuToan2018-Phan2.pdf

Quy1-2018.pdf

Quy 3-2017.pdf

Quy 2-2017.pdf

Quy1-2017.pdf