Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Phú Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 22.5, cùng với cả nước, 63.781 cử tri huyện Phú Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là ngày hội sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là dịp để cử tri phát huy quyền công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Trong bối cảnh nước ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 mới được ban hành. Bầu cử là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

Huyện Phú Ninh thuộc đơn vị bầu 3, để bầu 3 đại biểu QH khóa XIV, trong 05 ứng cử viên và là đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 16 với số lượng đại biểu được bầu là 3. Bên cạnh đó, toàn huyện bầu ra 30 đại biểu HĐND huyện khóa XI trong tổng số 49 ứng cử viên được phân bổ tại 11 đơn vị bầu cử; bầu 289 đại biểu HĐND cấp xã trong số 482 ứng cử viên phân bổ tại 85 tổ bầu cử. Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Kết quả trên cho thấy, cuộc bầu cử huyện Phú Ninh đã thành công tốt đẹp, ngày bầu cử thật sự là ngày hội toàn dân. Cử tri đã hoàn thành việc bầu cử tại 85 khu vực bỏ phiếu với tỷ lệ 100%.

bc3 copy

Cử tri thôn Phú Lai xã Tam Phước tham gia bỏ phiếu

Có được kết quả trên, trước hết nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật từ huyện đến xã. Càng gần đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp càng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các phương tiện phục vụ công tác bầu cử như thùng phiếu, con dấu của tổ bầu cử, phiếu bầu cử, việc trang trí phòng bỏ phiếu cũng như việc bố trí, phân công cán bộ, nhân viên các tổ bầu cử để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong ngày bầu cử. Các địa phương trong huyện cũng đã tăng cường thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; có phương án phù hợp ở mỗi địa phương và từng khu vực bỏ phiếu, không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, gây mất an ninh trật tự trong ngày bầu cử, nhằm đảm bảo an toàn chung cho cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ở các cấp trong huyện đã tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thực hiện tốt các công việc trong ngày bầu cử, tổ chức tốt việc kiểm phiếu, tổng hợp số liệu và chế độ thông tin, báo cáo bầu cử kịp thời theo quy định. Thường trực HĐND, lãnh đaọ UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử ở địa phương. Cán bộ làm công tác bầu cử nắm chắc và hoàn thành các công việc bầu cử theo đúng kế hoạch và thời gian quy định. Đối với cử tri, xác định việc đi bầu cử là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước, do đó cử tri đã tìm hiểu, cân nhắc và thận trọng bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất, bảo đảm các tiêu chuẩn và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại diện của nhân dân, để bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt, cử tri cũng đã tuân thủ tốt nội quy của phòng bỏ phiếu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử.

Ngay sau phần bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc, các tổ chức phụ trách bầu cử khẩn trương tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử, tiến hành các bước chuẩn bị cho việc tổng kết cuộc bầu cử, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về danh sách đại biểu trúng cử ở các cấp. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc công bố kết quả bầu cử, cũng như chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, để bầu các chức danh trong HĐND và UBND các cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cùng các nhiệm vụ liên quan khác sau bầu cử./.

Văn Công

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người