Thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm tại Tam Dân

Ngày 21/10, Đoàn thẩm tra đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 của huyện (Đoàn thẩm tra đánh giá) đã làm việc và khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ công nhận đối với xã Tam Dân. Đồng chí Đinh Long Toàn – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm tra đánh giá đã nghe đại diện lãnh đạo xã Tam Dân báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Dương Đàn năm 2020.

Theo đó, qua 5 năm thực hiện (2016-2020), Tam Dân đã giữ vững các tiêu chí theo quy định, 14/19 tiêu chí được nâng lên; nhiều tiêu chí có tính bền vững cao; đã hoàn thành 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 01 thôn đạt trên 80% số tiêu chí, 4 thôn còn lại bình quân đạt 4 tiêu chí/thôn. Các mô hình sản xuất được duy trì và nhân rộng; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của người dân. Theo báo cáo của địa phương, tổng kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới từ năm 2016-2020 là 58.682.950.000 đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã và huy động đóng góp trong Nhân dân, nguồn vốn khác từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác....

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tam Dân

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tam Dân

Hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này của Tam Dân 5 năm qua là công tác điều hành của địa phương có lúc còn lúng túng, chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự đổi mới nội dung, đa dạng, phong phú về hình thức; công tác tập hợp sức mạnh trong dân có mặt còn hạn chế...

Sau khi nghe từng thành viên của Đoàn thẩm tra đánh giá từng tiêu chí phụ trách và các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Đinh Long Toàn – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện chủ trì buổi làm việc ghi nhận những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới sau khi công nhận của xã Tam Dân. Tuy nhiên những kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, còn một số tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững, chưa đi vào chiều sâu và thực chất của phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của các địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa. Đồng thời đề nghị xã Tam Dân khẩn trương hoàn thiện những tiểu mục còn dang dở; phối hợp với các ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Dương Đàn năm 2020 trước khi Đoàn báo cáo lên Đoàn kiểm tra của tỉnh để đề nghị công nhận Tam Dân đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm công nhận.

Trước đó, Đoàn thẩm tra đánh giá của huyện đã đi khảo sát thực tế một số công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa thôn, mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu... trên địa bàn xã Tam Dân.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người