Tam Thái đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy Phú Ninh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy xã Tam Thái đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp gắn với kỉ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Ninh.

Ông Lê Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho biết: "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thông qua đại hội đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đối với Tam Thái, để việc tổ chức Đại hội đảng được thực hiện tốt, ngoài việc chuẩn bị nội dung, nhân sự thì công tác tuyên truyền cũng được xem là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của đại hội". Trước đó, Đảng ủy xã đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền Đại hội và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác này. Theo đó, tập trung tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tập trung nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm qua hơn 30 năm đổi mới đất nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực; nhất là tập trung tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Ninh gắn với những thành tựu từ khi chia tách xã đến nay... Đồng thời tập trung tuyên truyền, đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự đại hội đảng các cấp; tư tưởng bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong Đảng; thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

image003 copy copy copy copy copy copy

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp được xã Tam Thái triển khai dưới nhiều hình thức

Để thực hiện tốt việc này, Đảng ủy đã chỉ đạo các khối, ngành, Mặt trận, các đoàn thể xây dựng các công trình cụ thể để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn hội viên và nhân dân nhân dịp sinh hoạt, họp hội bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan được ngành văn hóa quan tâm thực hiện. Đến nay đã tổ chức tuyên truyền trên các trục đường chính như DH8, QL 40B... Đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, UBND xã Tam Thái đã xây dựng kế hoạch nâng cấp Trang thông tin điện tử xã để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị này.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Tam Thái về ý nghĩa của Đại hội, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, tạo sự đồng thuận để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, đồng thời để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trọng Khanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người