Hội thảo "Lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân giai đoạn 1975-2015"

Sáng ngày 8.8, Đảng ủy xã Tam Dân hội thảo lần 2 về Lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân giai đoạn 1975-2015. Đây là tập sách kế tiếp cuốn "Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tam Dân giai đoạn 1930-1975" xuất bản năm 2015.

Sau khi tích cực triển khai công tác sưu tầm tư liệu về Đảng bộ xã Tam Dân qua 40 năm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy xã Tam Dân đã hệ thống, biên soạn bản thảo tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Dân (1975-2015) để cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia góp ý, hoàn chỉnh.

ATD

Tập sách gồm 3 chương: Chương I, Tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, từng bước khôi phục và phát triển sản xuất. Chương II, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, tập trung xây dựng xã Tam Dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh (1986-2004). Chương III, Đảng bộ xã Tam Dân lãnh đạo thực hiện các chủ trương của Huyện ủy Phú Ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã nông thôn mới (2005-2015).

Tập sách sẽ được phát hành dịp kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Tam Dân (13.2.1977-13.2.2020).

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người