5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217, 218 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng ủy xã Tam Đại đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện.

Ngay sau khi có Quyết định 217, 218, Đảng ủy xã Tam Đại đã tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản này đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã. Đồng thời hằng năm Đảng ủy ban hành các Nghị quyết năm, tháng, quý để lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước. Qua triển khai, thực hiện, đã rút ra được môt số kinh nghiệm bước đầu, tạo nền tảng tốt hơn trong thời gian tiếp theo; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm bắt được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung và nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xác định ngày càng rõ hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội.

gop y can bo cong chuc

UBMTTQVN xã chủ trì góp ý các chức danh do HĐND xã bầu

Trong 05 năm qua, Mặt trận, các đoàn thể tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội cho hơn 300 đại biểu là cán bộ Mặt trận, trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ đoàn kết ở khu dân cư; đồng thời thường xuyên củng cố bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ban hành Quy chế phối hợp công tác đối với chính quyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Trong thời gian qua, Mặt trận phối hợp với các đoàn thể tổ chức giám sát việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao thôn, giám sát việc thực hiện niêm yết công khai các khoản huy động đóng góp của nhân dân tại 6 thôn trên địa bàn xã; thực hiện giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế người nghèo; giám sát UBND xã Tam Đại và các Trưởng thôn về sử dụng tiền và xi măng của UBND tỉnh Quảng Nam thưởng xã Tam Đại đạt chuẩn Nông thôn mới, giám sát UBND xã về thực hiện chính sách giảm nghèo. Hằng năm tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cán bộ công chức, chức danh do Hội đồng nhân dân xã bầu. Bên cạnh đó, Mặt trận xã thường xuyên giám sát UBND xã và Trưởng Ban nhân dân các thôn về thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát việc thi hành pháp luật của UBND, tập trung một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, thực hiện chính sách xã hội, qua đó kịp thời phát hiện và chỉ ra những sai sót, khuyết điểm, hạn chế trong quá trình điều hành tổ chức thực hiện. Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch UBMTTQVN xã Tam Đại cho biết: công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị và của nhân dân ở Tam Đại được thực hiện thường xuyên, có sự chuẩn bị chu đáo theo kế hoạch và yêu cầu về nội dung giám sát. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát đã được đối tượng được giám sát tiếp thu và có văn bản phúc đáp, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện Hiến pháp và pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Có thể khẳng định rằng, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Mặt trận, các đoàn thể ở Tam Đại đã làm khá tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, Mặt trận, các đoàn thể Tam Đại sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thanh Sơn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người