TUYÊN TRUYỀN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ngày 18/5, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phối hợp với UBND xã Tam Đại tổ chức hội nghị tuyên Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ UBND xã Tam Đại và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch của 10 xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Trợ - Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Ninh đã phổ biến những nội dung cơ bản của hai văn bản luật quan trọng này. Theo đó, Luật ban hành VBQPPL được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, gồm 17 chương, 173 điều, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng VBQPPL và một số nội dung liên quan đến thực tiễn công tác xây dựng, ban hành VBQPPL. Đây là Luật hết sức quan trọng và cần thiết để làm căn cứ cho các tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành VBQPPL và các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức áp dụng VBQPPL vào công tác chuyên môn. Để cụ thể hóa các quy định của Luật, ngày 14/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL.

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 13/2012/L-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới; khắc phục tối đa tình trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Thanh Sơn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người