Tam Vinh, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

quangcanhChiều ngày 15-01-2018, Đảng bộ xã Tam Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đảng bộ xã Tam Vinh được chia tách từ đầu năm 2010, đến nay có 11 chi bộ, trong đó 06 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ Cơ quan, 01 chi bộ Quân sự và 01 chi bộ Trạm y tế, có 10 chi bộ có chi ủy; tổng số đảng viên 129 đồng chí.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh giữ vai trò then chốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, ban thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung nghiên cứu và quán triệt, triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về nâng cao năng lục và sức chiến đấu của cấp ủy; chi ủy, chi bộ tự chỉnh đốn, thực hiện đổi mới phong cách lề lối làm việc. Trong năm qua, Đảng ủy Tam Vinh làm tốt công tác công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức 20 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác xây dựng đảng; việc thực hiện Nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp. Kết nạp 09 đảng viên mới, khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể xã đi vào hoạt động theo hướng đổi mới, sâu sát địa bàn dân cư, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn, qui định...

Bên cạnh những kết quả đạt, Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm qua: thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có mặt chưa nghiêm; việc tham gia hội họp của nhân dân còn thấp; số lượng tham gia học tập nghị quyết của đảng viên chưa đạt 100%; thực hiện Quyết định 444 của UBND huyện về kỷ luật kỷ cương hành chính ở một số cán bộ, đảng viên còn chưa nghiêm; một số chi ủy, chi bộ chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu cấp trên giao.

Qua đánh giá, phân loại, năm 2017, Đảng bộ xã Tam Vinh có 04 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) (01 chi bộ TSVM tiêu biểu ), 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 1 chi bộ yếu kém; 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 49 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 44 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 8 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng thời gian, Đảng bộ xã Tam Vinh đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 của BCH TW Đảng (khóa II). Các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy và Đảng ủy quán triệt 04 chuyên đề: Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21 về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Thông qua hội nghị nhằm năng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên học tập; xây dựng kế hoạch hành động, liên hệ với thực tiễn để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các nội dung được quán triệt theo Nghị quyết.

Đoàn Ngọc Tâm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người