KHẢO SÁT CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 Ở TAM ĐẠI

Chiều ngày 7/6, Tổ khảo sát của Huyện ủy Phú Ninh tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của Đảng ủy xã Tam Đại trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó tập trung vào công tác Dân vận của hệ thống chính trị và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy xã Tam Đại đã tập trung lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao. Hệ thống dân vận xã đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện lãnh đạo công tác dân vận; phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc xây dựng xã nông thôn mới và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương giải tỏa đền bù đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Đại và kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy các biện pháp xử lý, giải quyết những bức xúc của nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính quyền được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Các Tổ dân vận ở khu dân cư hoạt động có hiệu quả; chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy...

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Đảng ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các kế hoạch của Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện. Việc triển khai mô hình Chi bộ, cơ quan, đơn vị, giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo" được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch số 51 của Huyện ủy. Đến nay, các đơn vị được phân công đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra lộ trình, giải pháp để thực hiện. Đảng ủy xã Tam Đại cũng đã xác định những nội dung đột phá và giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo kế hoạch 52 của Huyện ủy. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện cơ bản đảm bảo, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đoàn khảo sát đã đánh giá cao những kết quả hệ thống dân vận xã Tam Đại đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác dân vận trong tình hình hiện nay; tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phan Đình Quế

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người