Tam Thái, Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chiều ngày 31/3, UBND xã Tam Thái tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, năm 2017, xã Tam Thái tập trung nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương và các danh hiệu văn hóa, trong đó chú trọng chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa. Tiếp tục gắn phong trào TDDKXDĐSVH với nâng chauanr các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cu nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, năm nay Tam Thái phấn đấu có 93% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt; 07 thôn đạt thôn văn hóa; phát động ra mắt 02 tộc văn hóa, công nhận mới 03 tộc và giữ vững danh hiệu văn hóa đối với 09 tộc đã được công nhận. Tổ chức 07 chương trình văn nghệ quần chúng cấp xã, thôn; 07 giải thể thao cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao cấp huyện đạt kết quả cao.

tamthai copy

Phong trào văn hóa văn nghệ ở Tam Thái ngày càng được quan tâm

Năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Tam Thái đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều nội dung mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất của phong trào, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2016, xã Tam Thái có 1675 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 87,7%; 1258 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, tỷ lệ gần 66%; 7/9 thôn đạt thôn văn hóa, trong đó Khánh Phước duy trì thôn văn hóa 7 năm liền; cơ quan đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hiện, toàn xã Tam Thái đã phát động ra mắt 12 tộc, trong đó có 9 tộc được công nhận tộc văn hóa. Việc thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước đi vào nề nếp, các thiết chế văn hóa cơ sở từng bước phát huy vai trò. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân; đạt nhiều thành tích cao tại các chương trình, hội diễn cấp huyện.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu phản ánh và trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, tránh việc chạy theo thành tích, số lượng, nhất là đối với dnah hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Quy trình, thủ tục công nhận tộc văn hóa chưa được tuyên truyền, triển khai rộng rãi. Vai trò của tộc văn hóa chưa được phát huy đúng mức trong quá trình xây dựng và phát triển phong trào tại địa phương và trên toàn huyện nhà...

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác