bannergis

Khối xã

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

01

Tam An - Fax:3.849.072                        

Đảng ủy

3.849. 019

UBND

3.849.072

Nguyễn Ngọc Tịnh

Bí thư-CT.HĐND

0982.100.057

Huỳnh Tuấn Nhật

CT.UBND

0913.661.544

Võ Thy Mô

PCT.UBND

02

Tam Dân - Fax:3.855.067

Đảng uỷ xã

3.855 .063

HĐND xã

3.958.133

UBND xã

3.855.067

UBMTTQVN

3.958.134

Huỳnh Ngọc Bình

BT CT.HĐND

3.855.063

0978.166.998

Nguyễn Ngọc Trung

Chủ tịch UBND

01238990799

Nguyễn Dân

PCT.HĐND

3.855.063

0905.061.922

Ngô Đình Hoá

PCT.UBND

3.855 .067

01642.888.239

Lê Thành Nhơn

PCT.UBND

3.855.067

01683.305.579

Nguyễn Văn Cao

CTUBMT

3.855.063

01668.671.970

03

Tam Đại - Fax: 3.856.101

Đảng uỷ xã